Posible Escudo de Galicia

Posible Escudo de Galicia

Casa do Arco

Escudo situado baixo o arco oxival, flanqueando unha das portas de acceso á casa. Crese que posiblemente represente o escudo de Galicia, co cáliz, a hostia sacra e unha inscrición gótico-alemá.