Santiago: Facultade de Filosofía
15 de 24

Santiago: Facultade de Filosofía

Espazo biográfico

Onde se sitúa hoxe a Facultade de Filosofía, concluiu Ricardo a súa vida docente cando albergaba a Facultade de Filoloxía. Neste edificio estudaron as primeiras promocións de Filoloxía Galego-Portuguesa. Mesmo xubilado seguiu ocupando un despacho para traballar e atender múltiples encargos e visitas. No seguinte texto evocamos as angueiras coas que Ricardo encarou as carencias humanas e materiais para ensinar na USC e os seus esforzos para que se constituíse un departamento de Filoloxía Galega.

“¿Con qué persoal docente conta actualmente a Universidade Galega para atender aos estudos da lingua e literatura do país?

Durante os cursos 1965-1966 e 1966-1967 todo o labor estivo encomendado a un encarregado de curso, que asumíu tamén o cárrego de profesor de Galego no Instituto de Idiomas, ao inaugurarse as clases en 1967.

Durante o actual curso conseguíuse a creación dunha praza de Profesor adxunto de Lingua e Literatura Galega. Non hai axudante algún adscrito a esta materia.

A situación, pois, do insino do galego en Santiago é por varios xeitos precaria. Moitos galegos creen que esiste na Universidade unha cadeira dotada e provista. Non hai tal cousa. No tempo en que era posibre recabar a dotación e provisión dunha cadeira, tal desexo non tivo comprimento. Coa nova estructuración universitaria non cabe de momento semellante posibilidade. Só procede solicitar e outer a creación, dotación e provisión dunha praza de Profesor Agregado, albo que non foi atinxido aínda tampouco.

A sociedade galega debe colaborar coas autoridades académicas para que se concedan á Faculdade de Filosofía e Letras os medios necesarios a fin de que os estudos da lingua e a literatura de Galicia adquiran institucional e prácticamente a debida solidez.

En profesores i estudantes maniféstase un novo espíritu perante os problemas pendentes. Non só a nosa lingua e a nosa literatura son materia de estudo nas clases e nos seminarios, senón que o idioma é veículo didáctico universitario. Numerosas teses de licenciatura e de doutorado sobre filoloxía galega teñen sido realizadas e programadas. Pero será necesario o Departamento especial de Filoloxía Galega para que se dispoña do profesorado suficiente, cunha división de traballo axeitada, que aproveite ao másimo a preparación de cadaquén, a fin de que as diversas modalidades dos nosos estudos sexan cultivadas a pleno rendemento.

A Academia Galega ten solicitado o estudo do galego en todos os nivés do insino dentro do noso país. Se éste responde positivamente –e os síntomas son cada vez máis esperanzadores- abriranse para os estudosos do galego posibilidades profesionás que non farán senón medrar no ámbito dos distintos degraos da docencia. Para que a docencia do galego sexa verdadeiramente eficaz, é preciso que esa docencia deixe de ser unha empresa heroica e se convirta nunha empresa rentabre”.

“O galego na Universidade”, en O porvir da lingua galega, 39-46 (Lugo: Círculo de las Artes), 1968.